Skip to main content

Et samarbejde mellem kommune og Landsbyen Sølund

I Landsbyen Sølund arbejder vi i overensstemmelse med gældende metoder og redskaber udarbejdet af Socialstyrelsen og KL ift. bestilling, levering og opfølgning. Det gør vi, da vi leverer indsatser til en stor andel af landets kommuner, som kan have forskellige interne retningslinjer og ønsker ift. bestilling og opfølgning.

Bestilling, levering og opfølgning. 

I Landsbyen Sølund gør vi brug af standardkontrakter fra KL og Rammeaftale.

Bestilling

Allerede nu arbejder Landsbyen Sølund efter voksenudredningsmetoden 2.0. Formålet er at skabe en fælles ramme mellem Landsbyen Sølund og vores køberkommuner ift. alle faserne i sagsbehandlingen, samt samarbejdet mellem udfører og myndighed ift. leveringen af den sociale indsats. 

Jf. retningslinjer fra Socialstyrelsen og KL arbejder Landsbyen Sølund ud fra følgende:  

Landsbyen Sølund tager udgangspunkt i bestillingen fra køberkommunen, hvor der arbejdes med udgangspunkt i de opstillede indsatsmål. Rammen for bestillingen er: 

 • Køberkommune udarbejder en bestilling pr. indsats/paragraf
 • Køberkommune udarbejder indsatsformål og indsatsmål pr. indsats/paragraf med angivelse af tematik, måltype, samt nuværende og fremtidige funktionsniveau

   Levering

   Landsbyen Sølund udarbejder statusnotat som forberedelse til opfølgningsmøde, som sendes til køberkommune 14 dage inden opfølgningsmødet. Statusnotatet tager udgangspunkt i:

   • Hvordan er der arbejdet med borgerens indsatsmål
   • Væsentlige ændringer i borgerens situation siden opstart eller sidste opfølgning ved brugen af Voksenudredningsmetodens kategorier og over-/undertematikker
   • Forslag til nye eller ændrede indsatsmål 

      Opfølgning

      Landsbyen Sølund arbejder ud fra at opfølgningstidspunktet fastsættes allerede ved igangsættelse af indsatsen eller ved opfølgningen. Rammen for opfølgningsmødet er som udgangspunkt:

      • Det er køberkommune (sagsbehandler), som indkalder til opfølgningsmøde
      • Sagsbehandler og Landsbyen Sølund er i samarbejde med værge opmærksom på hvilke relevante parter, der skal inddrages i opfølgningen
      • Det er køberkommune, som fremsender status til værge, pårørende, med flere til opfølgningsmødet, hvis ikke andet er aftalt 
      • Det er køberkommune, som er mødeleder og udarbejder dagsorden, samt er referent ved opfølgningsmødet. Ved behov kan anden fordeling af mødelederrollen og referentrollen aftales
      • Senest 14 dage efter opfølgningsmødet sender sagsbehandler ny bestilling til Landsbyen Sølund. Hvis fristen ikke kan overholdes, sendes besked til boenhedsleder/aktivitetsleder om, hvornår ny bestilling kan forventes

       Gældende takststruktur

       Du kan altid finde gældende takstruktur på Skanderborg Kommunes hjemmeside.